فیلم افسانه جومونگ قسمت اول تا آخر –

این مولفه خیلی مهمی است و افتخاری است برای یک کشور که استقلال سیاسی داشته باشد و کسی درباره مسائل سیاسیاش تصمیم نگیرد. خود رسانهها او را بزرگ کردهاند وگرنه کسی نبوده و بعد هم توسط همانها رئیسجمهور میشود. فهرست متنوعی وجود ندارد که بتوانیم انتخاب کنیم و برویم فیلم مورد نظر خود را ببینم. در مورد تئاتر و موسیقی هم همین است. ببینید ما انقلاب کردیم که در درجه اول موسیقی بومی و فرهنگی خودمان رشد کند و بهترین نوع موسیقی فرهنگی و ایرانی و هویتی خودمان در صدر بنشیند و مورد توجه باشد.

این سیاستگذاری فرهنگی از کجا آب میخورد که موسیقی سنتی ما در حاشیه قرار دارد و موسیقی فرومایه در مرکز توجه قرار گرفته است. از کجا میآیند؟ چرا جلویشان را نمیگیرند؟ امروز اجراهایی را در برج میلاد میبینیم که واقعا دود از سر آدم بلند میکنند که به کجا داریم میرویم؟ پادشاه گوم وا سرپرستی جومونگ و مادرش را پس از قتل پدر جومونگ برعهده گرفت که گمان می رفت به دست سلسله هان به قتل رسیده است. روزی گوموا برای آزمایش فرزندانش آنها را راهی سفری به سمت مکان نگهداری کمان دامول (نشان بویو) میکند.

با این کار جومونگ، بویو از زیر فشار هان خارج شده و برای خود صاحب یک منبع نمک مستقل میشود. یکزمانی شما میگویید تهاجم از سمت ماهواره است. ما از یک طرف میخواهیم مقابل تهاجم فرهنگی بایستیم و از طرف دیگر میبینیم کاری هم نمیشود کرد. این نوعی خودباختگی فرهنگی است که محصول همان تهاجم استعماری نوین فرهنگی است. نمیگویم این افراد خلأهای زیادی دارند که شاید داشته باشند، اما اصولا افرادی که توانستهاند بدون هیچ تلاشی تبدیل به سوپراستار شوند احتمالا آنقدر پشتوانه مالی داشتند که به آن توفیق رسیدهاند. همه اینها بازتابی از خلأهای عاطفی و روحی و فرهنگی خود سینما را نشان میدهد که دارد بهواسطه این افراد بیان میشود.

چون عدهای منافعشان را از دست میدهند و رسانهها مشتریهایشان کم میشود چون آنها خالق جذابیت در رسانهها هستند. اینگونه فیلم ها با درامی ملایم و کمدی خاصی که در خلال داستان دارند و گاهی فانتزی ها و اکشن های کوتاه که مخلوط با داستان شده اند جذابیت زیادی برای مخاطب ایرانی ایجاد کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید