طرح صیانت از فضای مجازی+ جزییات – ایمنا

کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی کلیات طرح صیانت را به تصویب رساندند. برخی از نمایندگان با امضای نامهای به هیأت رئیسه مجلس، لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس را طرح کردهاند. تبصره- شمول تکالیف مقرر در این ماده به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است. ماده ۱۹- متخلف از تکالیف مقرر در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این قانون به یک یا چند مورد از مجازاتهای مقرر در ماده ۱۸ محکوم میشوند. تنظیمگر: نهادی که به موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیمگری را بر عهده دارد.

چ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ضوابط و دستورالعملهای پذیرش سهام شرکتهای ارائه دهنده خدمات فضای مجازی و عرضه اوراق مالی اسلامی (صکوک) آنها در بازار سرمایه را تدوین و ابلاغ کند. تبصره ۱- رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد. ث- ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز به طور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.

خدمات فضای مجازی داخلی: خدمات فضای مجازی که بیش از پنجاهدرصد مالکیت ارائه دهنده آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. گذرگاههای مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آنها تبادل داده جریان مییابد. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، ایجاد هماهنگیهای لازم بین دستگاههای مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده مرکز ملی است و دستگاههای مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئیننامه مذکور عمل نمایند.

نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۳- در اعمال تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک حد نصاب مصوب کمیسیون عالی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه امروز کمیسیون با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند. به گزارش ایسنا، کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه امروز خود با ۱۸ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساند.

دیدگاهتان را بنویسید