صفر تا صد پرورش گاو گوشتی【0 تا 100】شغل پرورش گاو گوشتی+ آموزش

تعدادی گوساله قابل پروار و نيز فروش تعدادی که پروار شده اند, کار را بطور مداوم فعال نگه داشت. زيرا تا حدود بسياری اساس و پيشرفت کار مربوط به انتخاب گاو نر خوب می باشد.ودر انتخاب گاو نر علاوه بر خصوصياتی که در بالا ذکر گرديد بايد به نتايج حاصله نيز توجه داشت و آن را ملاک قرار داد. وجود یک جایگاه مناسب یکی از مهمترین عوامل در بالا بردن عملکرد تولیدی دام است.

در ضمن میله گردنی فضای به جلو رفتن دام به هنگام بلند شدن را نیز حفظ می کند به صورتی که دام می تواند به آسانی بلند شود.میله های گردنی که در مکان مناسبی قرار گرفته باشند باعث می شوند که هر چهار پای دام هنگام ورود به استال در داخل آن قرار گرفته و گاو به اندازه کافی در انتهای استال قرار گیرد تا استال تمیز باقی بماند.

در ضمن مکان میله گردنی باید با بزرگترین دام گله تطابق داشته باشد نه با کوچکترین دام گله. به طور ایده آل ارتفاع استالهایی با بسترهای متغیر بین دو بستر ریزی متوالی باید مشابه باشد ولی در عمل اینطور نیست. نمونه این نوع بستر ها بسترهای لاستیکی هستند. روش استفاده گاو از این نوع استالها عموما ثابت خواهد بود. علاوه بر این جدول انتهایی استال بیشتر نمایان شده و فضای در دسترس دام کاهش می یابد. بنابر این میله گردنی اغلب ۱۱۲.۵ تا ۱۱۵ سانتی متر بالاتر از جدول انتهایی استال می باشد. میله گردنی باعث میشود زمانی که دام وارد استال میشود بیش از اندازه جلو نرود.

هرچه که دام از بستر بیشتر استفاده می کند ؛ بستر نازک تر شده و تخته سینه نمایان تر می گردد و حرکت دام به سمت جلو را کنترل می کند. استالهایی با بستر متغیر آنهایی میباشند که دارای بسترهای غیر آلی (ماسه) یا آلی( کلش؛ تراشه چوب) می باشند.و ارتفاع آنها بین دو بستر ریزی متوالی احتمالااز ۱۵ تا ۲۲.۵ سانتی متر تغییر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید