شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

کارشناسی: شامل رشته های مهندسی علوم دامی، مهندسی تولیدات دامی، مهندسی پرورش گاو و گاومیش، مهندسی پرورش طیور. علوم دامی مجموعه علوم و فنونی است که در زمینه تغذیه و بهداشت، ژنتیک و اصلاح، فیزیولوژی و مدیریت و پرورش حیوانات اهلی و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. واحد گاو شیری شرکت مگسال دارای تولیدات دامی سالانه شامل: شیر 36 هزارتن،گوساله نر شیرخوار1500 راس، تلیسه داشتی مازاد550 راس،گاو داشتی مازاد 700 راس، گاو حذفی 700 راس،کود دامی می باشد. میزان انرژی ورودی و خروجی (شیر) در واحدهای پرورش گاو شیری به ازای تولید یک لیتر شیر 8/27 و 2/7 مگاژول برآورد شد.

در این مطالعه، به بررسی جریان انرژیهای ورودی و خروجی و همچنین میزان انتشار گازهای گلخانهای در واحدهای پرورش گاو شیری پرداخته شد. در بین نهادهها، خوراک مصرفی دام با میانگین انرژی ورودی 15/13 مگاژول برای تولید یک لیتر شیر، بیش­ترین میزان را به خود اختصاص داده است. همچنین سهم انرژیهای مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب برابر 3/8 و 5/19 مگاژول به ازای تولید هر لیتر شیر بوده است. انرژی ویژه و افزوده انرژی خالص در این مطالعه به ترتیب برابر 14/7 و 6/20- مگاژول بر لیتر محاسبه شد. مقایسه نتیجه حاصل از این مطالعه با سایر مطالعات نشان دهنده آن است که کارایی تولید شیر در واحدهای پرورش گاو شیری مورد مطالعه بسیار پایین است که از جمله مهمترین دلایل آن میتوان به استفاده از ماشینها و تجهیزات فرسوده و کهنه و ضعف مدیریتی این واحدها اشاره کرد.

در این مطالعه مجموع انتشار معادل دی اکسید کربن به ازای تولید یک لیتر شیر در واحدهای پرورش گاو شیری استان قزوین برابر 65/0 کیلوگرم محاسبه شد. میزان انتشار معادل دی اکسید کربن از نهاده ماشینها و تجهیزات به ازای تولید یک لیتر شیر 46/0 کیلوگرم کربن برآورد شد. مدیریت و جیرهبندی صحیح و استفاده از الگوهای تغذیه بهینه و خوراک مناسب میتوان مصرف انرژی این نهاده را کاهش داد. در هنگام جابجایی گوساله ها و گاوهای خود حتما از وسایل مناسب و جادار استفاده کنید .

امروزه موفقیت در پرورش گاو شیری مستلزم داشتن اطلاعات نظری و همچنین تجربه مناسب عملی است. چگونگی اهلی شدن گاو چندان مشخص نیست؛ اما با استناد به کتیبه ای که در یکی از معابد عراق به دست آمده، حدود چهار هزار و ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، شخصی در حال دوشیدن شیر از گاو نشان داده شده است. یکی از دلایل مهم بالا بودن مصرف انرژی خوراک دام، مدیریت نادرست استفاده از آن و جیرهبندی نامناسب میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید