رای جنجالی کلیات طرح صیانت از کاربران فضای مجازی باطل شد

خدمات فضای مجازی دارای مجوز: آن دسته از خدمات فضای مجازی که مجوزهای لازم برای فعالیت خود را از تنظیمگران مرتبط با حیطه فعالیت خود اخذ کردهاند. ماده ۷- دستگاههای اجرایی که شرح وظایف آنها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورا و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند. تبصره ۱- منظور از محتوای فضای عمومی آن بخشی از محتواهای خدمات فضای مجازی است که دسترسی به آن نیاز به اخذ اجازه از کاربر ارائه دهنده محتوا ندارد. تبصره ۱- سایر دستگاههای اجرایی صرفاً از طریق تنظیمگران ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ میکنند.

به گزارش ایسنا، روز گذشته کمیسیون مشترک در جلسه ای کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را با ۱۸ رای تصویب کرد. با بررسی های انجام شده در حال حاضر مشکلی در تأمین پهنای باند اینترنت شرکت مخابرات ایران وجود ندارد. کمیسیون عالی موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورا و کمیسیون عالی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد جهت اصلاح به تنظیمگر عودت دهد.

کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است و جهت تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آییننامههای کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیمگران فضای مجازی تعیین میشود. به گزارش کلیک به نقل از جماران، «لطف الله سیاهکلی» سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، در گفتگویی با خبرنگار جماران درباره تصویب کلیات طرح صیانت توضیحاتی داد که در ادامه میخوانید. همزمان سید نظام موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه هیات رئیسه ایرادات معاونت قوانین به طرح صیانت را وارد دانست، گفت که با توجه به این موضوع تصمیمگیری در مورد نحوه ارائه بررسی طرح صیانت به بعد از رسیدگی به بودجه موکول میشود.

غلامرضا قزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم گفت : فرایند درستی نبود. «آنچه در کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تصویب شد کلیات طرح بود که باید جزئیات آن در کمیسیون تخصصی بحث و چکشکاری شود. فضای مجازی دیگر حقیقی شده است، اما اهمیت حفظ حقوق مردم و برخورد قانونی با تعدّی کنندگان به منافع عموم ملت بر کسی پوشیده نیست. در پایان نیز کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران به رای گذاشته شد و با رای مثبت ۱۸ نفر از اعضای کمیسیون همراه شد.

دیدگاهتان را بنویسید