راهنمای کامل پرورش گاو شیری – ایـ توجیهی

۱-ظرفیت: ظرفیت گاوداری شیری جدیدالتاسیس، نباید از۲۰ راس کمتر باشد و ظرفیتهای بیشتربه شرح زیر تعیین می شود. مبانی محاسباتی نقشه های تهیه شده برحسب هرراس گاو مولد تعیین گردیده ومتوسط مساحت زیربنای مفید مورد نیاز برای یک راس گاومولد (مادر)، ۶/۱۵مترمربع مسقف و۵/۱۹مترمربع غیرمسقف است، که براساس ترکیب گله ونیازهای جنبی، به طورتقریب، به شرح زیرمی باشد. سالن را طوری می توان طراحی نمود که تنها یک کارگر همه کار آن را انجام دهد ولی بهتر است لااقل دو نفر در سالن کار کنند. با وجود اینکه برخی از گاوداری ها فکر می کنند که با خرید جیره بی کیفیت می توانند هزینه های خوراک را کاهش دهند اما باعث بروز انواع بیماری های تغذیه ای چون تب شیر،کتوز خواهد شد و همین باعث می شود که کلی هزینه برای دارو و درمان بیماری ها پرداخت کنید.

سلامتی گوساله ها و گاوهای شیری خود را مدام بررسی کنید چون به هر حال امروزه هزنیه پیشگیری بسیار کم تر از درمان بیماری ها می باشد . هنگام صدور موافقت اصولی یا پروانه تأسیس و بهره برداری بایستی هر یک از مجوزها به نام یک نفر یا شرکت ثبت شده باشد. همچنین فروش و انتقال موافقت اصولی تحت هر شرایطی ممنوع است.

حداقل فاصله محدوده تأسیسات دامداریها و کارخانجات با واحدهای مشابه و غیر مشابه و همچنین با شهر، شهرک و روستا(مناطق مسکونی)، جنگل، رودخانه، دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، شبکه های فشار قوی برق و واحدهای صنعتی (عوارض تأسیساتی)، براساس مفاد مندرج در جدول، فواصل تعیین می شود.

تبصره۱: در مواقع اضطراری و یا ارائه دلایل مستدل، کمیسیون مرکزی مجاز است، نسبت به کاهش یا افزایش حداقل فواصل مذکور مندرج در جدول فوق الذکر، تصمیم لازم را اتخاذ کند. چنانچه پس از پایان تمدید اعتبار پروانه تأسیس عملیات احداث واحد به پایان نرسیده باشد، در صورت ارائه مدارک و دلایل مستند و موجه از طرف متقاضی پروانه تأسیس حداکثر برای مدت یک سال دیگر به صورت اضطراری قابل تمدید است.

دیدگاهتان را بنویسید