دانلود سریال افسانه جومونگ

الان دیگر در امارات پایگاهی مثل اکسپوی دبی میروند و دیگر لازم نیست خرج پایگاه نظامی بدهد. اگر اینلباس را از او بگیرید که دیگر اصلا کسی نیست. بعد دبیر یا مافوق آن عکاس، او را به خاطر نداشتن همان یکفریم مواخذه میکند! یومیول که از این ظلم و ستم امپراتور خشمگین است به جومونگ اطلاع میدهد که گوموآ پدر واقعی او نیست، و این جومونگ را بشدت منغلب کرده و باعث میشود درحالی که در رقابت ولیعهدی در صدر است از رقابت کنارهگیری کرده و از بویو بیرون برود. فقط میخواهد در رقابت عقب نیافتد.

من که نمیگویم حاکمیت میخواهد سینما را در اختیار خودش بگیرد. این، یک قاعده کلی است که در هرچیزی که مال ما نبوده و ریشه در فرهنگمان نداشته، موفق نبودهایم، نیستیم و نخواهیم شد. یعنی اینفرض را پذیرفتهایم که آنها جشنواره خودشان را برگزار کنند و ما هم برویم جشنواره خودمان را. آنها هم از اول این طوری نبودند. فیلم افسانه جومونگ قسمت اول تا آخر را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

در راه آنجا تسو و یونگ پو، جومونگ را در باتلاقی رها میکنند تا بمیرد ولی توسط سوسانو دختر یونتابال یک تاجر موفق، نجات داده میشود. آنها که اصلا از طریق این جریان آدم درست میکنند و ستاره میسازند. اما من میگویم حتی جشنواره آنها هم اشتباه است. طوری این مطالب را در ناخودآگاهها جا انداختهاند که فکر میکنیم اگر انجامش ندهیم اشتباه است و اگر اینگونه نباشیم که جریان غالب هست، به راه اشتباه رفتهایم!

مسئله این است که ما فکر میکنیم حکومت چرا با هنر خوب نیست؟ چرا کپی شدهایم؟ چون بینش نداریم. گرفتار یکخودباختگی عجیب و دردناک و غمانگیز فرهنگی شدهایم که نمیدانم چهطور باید درستش کرد. ریشهای ندارد. اینها اغلب ابزارهای فرهنگی سرمایهداری است که به شکلی اغواکننده درصدد الگوسازی برای جامعه است. در این حین آهنگرانی که تسو از زوانتو آورده بود، به گوموآ سوء قصد می کنند ولی جومونگ از این سوء قصد با خبر می شود و امپراطور را مطلع می سازد. توجه: امیدوارم از دانلود سریال افسانه جومونگ رضایت کافی داشته باشید در ادامه می توانید بیوگرافی بازیگر سریال جومونگ را بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید