امیکرون: خطرناکترین جهش کرونا تا به امروز – مجله بیمه

علاوه بر این، در آزمایشهای انجام شده داروی رمدسیویر روی امیکرون، هیچ جهشی دیده نشد که این نشان دهنده تاثیر بالقوه این دارو روی درمان و بهبود بیماران مبتلا به امیکرون خواهد بود. پاگل یادآوری میکند:امیکرون بهتازگی در کشورهایی که این نوع واکسنها را استفاده کردهاند، شروع به گسترش کرده است. مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهند که واکسنهای مبتنی بر ویروس غیرفعال شده، که نیمی از کل ۱۰ میلیارد واکسن توزیع شده در جهان را شامل میشوند، نسبت به واکسنهای مبتنی بر mRNA آنتیبادی کمتری دربرابر گونهی امیکرون ایجاد میکنند.

ناهمگونی در میزان مصونیت در برابر کرونا و عوامل دیگری مانند متغیر بودن فاکتورهای پویایی جمعیتی از یک کشور به کشور دیگر کار را برای پیشبینی دقیق سرعت گسترش امیکرون در جهان و ازریابی این که، برای مثال، امیکرون در کشورهای با نرخ واکسیناسیون پایینتر چه رفتاری خواهد داشت، دشوار کرده است. این سؤال جالبی است ولی من تاکنون پژوهشی رسمی در این مورد ندیدهام. من نمیتوانم تصور کنم که موضوع از همان اول میتوانست روشنتر از این باشد و در نتیجه این احتمال وجود داشت که امیکرون بیماریزایی کمتری نسبت به گونهی دلتا داشته باشد. دکتر جوانیان بیان داشت: راه تشخیص بیماری کرونا همان تست PCR است که از طریق بینی و حلق انجام میشود و اگر بخواهیم متوجه شویم که کرونا از نوع امیکرون است یا سایر انواع کرونا بایستی تعيين توالي ژني انجام دهیم که در این روش نوع ویروس مشخص می شود.

جولیان تانگ، ویروسشناس مشاور در درمانگاه سلطنتی لستر در انگلستان میگوید:پاسخ دادن به این سؤال بسیار دشوار است. کاهش مصونیت ناشی از واکسنها در برابر امیکرون نیز به پیچیدهتر شده قضیه کمک کرده است. آیا این به معنی است که امیکرون در کشورهایی که بیشتر از این واکسن استفاده کردهاند سریعتر خواهد تاخت؟ آنچه که ا میکرون را نگرانکننده میکند، سرعت انتقال آن از فردی به فرد دیگر است. در روزهای اخیر میزان رشد موارد مثبت در پایتخت رو به کاهش گذاشته؛ اما ویروس در دیگر مناطق کشور در حال انتشار است. تخمینهای فعلی چندان مفید نیستند، چون اگر گفته شود که الگوی انتشار امیکرون در غرب اروپا به صورت ABC و در آمریکای شمالی به صورت XYZ و در آفریقا MNO است، چنین کاری کمک زیادی به کسی نخواهد کرد.

با توجه به درمان گریزی Omicron، ممکن است تست خانگی رپید به درستی نتواند پروتئین اسپایک را تشخیص دهد، اما به گفته مایکل مینا (یکی از متخصصان دانشگاه هاروارد) تست رپید بهجای پروتئین اسپایک میتواند پروتئین دیگر امیکرون به نام نوکلئوکپسید را تشخیص دهد که به شناسایی امیکرون کمک میکند.

دیدگاهتان را بنویسید