افسانه سریال جومونگ – بخش اول – جومونگ چیست؟

زمانی هدف استعمار این بود که بیاید جایی را اشغال کند و این کار را هم کردند و با تصرف و سکنیگزیدن در یک جغرافیا کارشان را انجام میدادند. در این نوشته، اطلاعات دقیقتری درباره جومونگ وجود دارد؛ با این حال، هر دو نوشته فاصله زمانی زیادی با دوره زندگی جومونگ دارد و نمیتوان به دقت آنها اعتماد داشت. این مولفه خیلی مهمی است و افتخاری است برای یک کشور که استقلال سیاسی داشته باشد و کسی درباره مسائل سیاسیاش تصمیم نگیرد. عدهای تا حد اینکه جانشان را کف دستشان گرفتند و برای این مملکت خون دادند، تلاش کردند. برای اینکه میزان عمق نفوذ دشمن را نشان بدهم اینمثال را میزنم.

شما به عنوان مسئول فرهنگی این قدرت را در سیاستگذاری دارید یا ندارید؟ در این بین گوموآ از خیانت و ظلمی که یومیول در حق هموسو کرده مطلع شده و در نهایت با تنگ کردن عرصه بر او مقدمات اخراج یومیول از قصر را فراهم میکند. استعمار نوین امروز همه چیز را از طریق رسانه و از دور کنترل میکند.

جومونگ در ۴۰ سالگی درگذشت؛ دلیل مرگ او به تحقیق مشخص نیست؛ اما نباید از یاد ببریم که عمر کوتاه در میان بسیاری از امپراتوران سرزمینهای خاور دور شایع بود؛ برخی بر این باورند که شایع بودن نوشیدن شرابی که از شیر اسب تهیه میشد، در مرگ زودهنگام این افراد نقش داشته است. الان دیگر در امارات پایگاهی مثل اکسپوی دبی میروند و دیگر لازم نیست خرج پایگاه نظامی بدهد. این نشاندهنده موفقیت آن سیستمی است که توانسته یک گفتمان کلان فرهنگی را به جهان تسری بدهدمن این مثال را زدم که بگویم سویه دیگر این جهانیسازی یک پروژه است.

دیگر چه چیزی از این بهتر؟ این پروژه استعماری هیچوقت تمام نشده. یعنی یک طرف آن پروسه است و طرف دیگرش پروژه. هم مردم مسئولند و هم مسئولین و هم آن «دیگری». انتخاب مشاورین از سوی مسئولین فرهنگی ما به خاطر سهمبندیهای سیاسی است نه به خاطر این که شما استاد فرهنگ و هنر هستید که قرار است که کنار مسئولین نقش جدی در تصمیمسازی ایفا کنید. انتخاب مشاورین از سوی مسئولین فرهنگی ما بهخاطر سهمبندیهای سیاسی است نه به خاطر این که شما استاد فرهنگ و هنر هستید که قرار است که کنار مسئولین نقش جدی در تصمیمسازی ایفا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید